SERVEIS I INSTAL· LACIONS PER A L’ALUMNAT

 Servei de Bar

 

               L’horari de venda per als alumnes, és exclusivament el temps dels dos esplais o abans de les 8.00h.

Biblioteca

v Oberta en horari lectiu des de les 8:00h fins a les 14:00h

v No es poden deixar en préstec diccionaris, enciclopèdies ni llibres de gran extensió i format, a criteri de la persona encarregada de la Biblioteca.

v Es poden prestar fins a dos llibres per alumne i fins a un període no superior als set dies, després cal fer una renovació.

v Els ordinadors de la biblioteca són per la recerca d'informació i per fer treballs escolars. No està permès fer un altre ús d'ells com jocs, messenger, etc.

 Fotocòpies

A Consergeries

v En les hores d'esplai.

v No es poden fotocopiar apunts si no és amb permís del tutor o tutora per a casos molt especials (malaltia de l'alumne...).

v No es poden fer més de cinc fotocòpies per llibre.

v El preu serà de 10 cèntims si les demana l'alumne pel seu compte.

 Secretaria administrativa

 Oberta al públic de les 10:00h a les 13:10h.

 Autobús escolar

 Els autobusos escolars, amb caràcter general, seguiran l'horari d'entrada i sortida de l’institut segons el que s'especifica a continuació:

 Arribada: Cinc minuts abans de l'inici de la primera classe (a les 8h).

Sortida: Després de passats cinc minuts del final de la darrera classe.

 Aparcament de bicicletes i motos de l'alumnat

                            Dins el recinte hi ha un aparcament per a bicicletes i motos de l’alumnat. Aquest aparcament només estarà obert a l’inici de la primera hora i al final de la darrera de cada dia. La resta del dia estarà tancat.

 Taquilles

Disposam de 66 taquilles que els i les alumnes podran llogar.

Preu: 15 € per tot el curs escolar

Dipòsit: 20 €

En acabar el lloguer de la taquilla, si no hi ha desperfectes, es tornaran els doblers del dipòsit al moment de retornar la clau.

 

NORMES GENERALS, DE CONVIVÈNCIA I DE DISCIPLINA

Extretes del Projecte Educatiu i Curricular del centre. Podeu consultar el text complet a la pagina web del centre: iesllucmajor.org

 ASPECTES GENERALS

 • El català és la llengua pròpia del Centre. És la llengua administrativa i la primera llengua vehicular a utilitzar en l'activitat docent.

 • Respectar el dret a l'estudi i al treball dels companys a classe o a qualsevol altra activitat del centre.

 • Mantenir el respecte entre el professorat, personal no docent, alumnes, companys o qualsevol altra persona.

 • Abstenir-se de consumir substàncies perjudicials per a la salut, begudes alcohòliques o fumar dins el centre.

 • Tractar amb el màxim de cura el mobiliari, edificis i instal·lacions del centre i abstenir-se de dibuixar, retxar, escriure, etc. damunt les taules, cadires, mobles en general, parets, sòtils, etc.

 • Emprar els recipients adients per dipositar-hi deixalles, tant als interiors com als exteriors dels edificis i utilitzar els indicats per al reciclatge de paper, llaunes, etc.

 • Abstenir-se de menjar o rosegar xiclets, xuclar caramels o berenar dins les aules i el recinte del centre, llevat del bar o el pati. En cas de pluja es podrà menjar a les zones autoritzades.

 • Deixar els espais usats (aules, despatxos, tallers i sales en general) en l'estat adient per a poder ser utilitzats correctament en una posterior ocasió i tancar els llums, persianes i vidrieres.

 • Abstenir-se de dur aparells electrònics al centre, tals com reproductors de música, videojocs o telèfons mòbils. El seu ús està estrictament prohibit durant les classes, exàmens, reunions, actes o activitats del centre.

 • Els alumnes que utilitzen transport escolar han de respectar les mínimes normes d’ordre i respecte dins el bus, a les sortides i a les arribades.

 • L'incompliment d'aquestes normes podrà ser objecte de sanció.

 • La participació a les activitats complementàries que organitza el centre en horari lectiu (excursions, tallers...), té caràcter obligatori i està subjecta a la normativa del centre.

 • Els pares concertaran amb el tutor les entrevistes i si s'escau, amb el professorat corresponent.

 • Els alumnes són els responsables del seu material i efectes personals, sobre tot quan han de fer desplaçaments i canvis d'aula.

ENTRADES I SORTIDES

 • Les entrades i sortides a l’institut han de ser puntuals. A l’hora d’entrada i sortida general l’alumnat podrà fer-ho per la porta del camí de Gràcia i per la dels aparcaments.

  Durant l'horari lectiu, l'alumnat que tengui autorització només podrà entrar o sortir, exclusivament, per la porta assenyalada del camí de Gràcia (vidrieres de davant secretaria).

  Les portes es tancaran a les 8:10h. Els alumnes que entrin després d'aquesta hora no podran accedir a les aules fins el següent canvi de classe i romandran al hall de l'edifici A.

 • Per motius de seguretat l'entrada al centre queda restringida exclusivament als seus usuaris (alumnes, pares, professorat, personal no docent i autoritzat).

 • En tot l’horari lectiu, l’alumnat no pot sortir del centre, llevat dels alumnes d’ensenyament postobligatori i PQPI (que poden sortir el temps dels esplais, si disposen del permís dels pares en cas de ser menors d'edat) i majors de 18 anys. Aquests alumnes només poden sortir o entrar per la porta del camí de Gràcia, mai per la barrera dels aparcaments.

 • Els alumnes que fan assignatures soltes podran sortir del recinte, avisant a consergeria i mostrant el carnet de l'institut, on hi haurà reflectit el seu horari.

 • Si un alumne menor d’edat ha de sortir del centre per algun motiu justificat es dirigirà al professorat de guàrdia amb el document escrit i signat pel seu pare, mare o tutor legal.

 • A primera i darrera hora, si l’alumnat d'estudis postobligatoris per algun motiu no té classe, podrà sortir del centre si té permís (document d’autorització segons els models elaborats pel centre i carnet), sempre que ho faci en començar aquestes hores de classe.

         FALTES D'ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT

 • Si per algun motiu justificat s'ha de faltar a classe, es farà a través de l'agenda emplenant l'apartat de “Justificació de faltes”, signat pel pare, mare o tutor legal. Aquest comunicat s'ha d'entregar al tutor abans de 48 hores.

 • Si algun alumne falta per motius no justificables, el tutor ho posarà immediatament en coneixement del pare o la mare.

 • Reiterades faltes d'assistència poden comportar la pèrdua del dret a l'avaluació continua, o fins i tot la baixa d’ofici en el cas dels alumnes que cursen Cicles Formatius (veure normes de disciplina).

ESPLAIS

 • Als esplais, els alumnes sortiran necessàriament fora de les aules i dels edificis i romandran durant tot aquest temps als patis, bar o biblioteca.

 • Es podrà anar als serveis de la planta baixa sense pujar al primer pis ni circular pels corredors.

 • En cas de condicions meteorològiques adverses, podran romandre a la planta baixa dels edificis A i C, exclusivament.

 • Els alumnes procuraran ser puntuals, tant en el cas d'anar a la seva aula de grup, com si s'ha de canviar d'aula.

 • Els alumnes han d’estar allunyats de les zones d’aparcament. Tampoc no poden rebre visites d’amics, companys o coneguts que no són del centre, ni que ho facin per les reixes i perímetre del mateix.

 GRUPS SENSE PROFESSOR

 • Els alumnes tenen l'obligació de restar dins l'aula.

 • Si passats 10 minuts no ha vengut el professor corresponent o professorat de guàrdia, el delegat o responsable del grup anirà a la Sala de Guàrdia del seu edifici, i ha d'esperar que el professor de guàrdia els indiqui el que han de fer.

 • En cap cas els alumnes no poden sortir de l'aula, ni poden romandre als corredors ni fer-hi renou. Tampoc no es pot entrar a cap aula que no sigui la seva.

 • Els grups de Batxillerat i de Cicles Formatius tampoc han d’abandonar l’aula si falta el professor. Igualment passats deu minuts, el delegat anirà a cercar el professor de guàrdia que podrà indicar-los que quedin dins l’aula a estudiar o a la Biblioteca.

 

NORMES DE DISCIPLINA

 ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT

 • Faltes justificades

 • Els alumnes tenen l'obligació d'assistir i ser puntuals a totes les classes i activitats del seu grup.

 • Els pares dels alumnes han d'informar per escrit de les faltes d'assistència al tutor en un termini màxim de 48 hores, després d'haver-se produït la falta.

 • En cas de malaltia o problema que impossibiliti l'assistència, els pares han d'informar al tutor.

 • El tutor justificarà o no l'esmentada falta i en aquest darrer cas informarà a la prefectura d'estudis i als pares.

 •  Retards
 • Es considerarà un retard si l'alumne arriba un cop el professor ha entrat dins l'aula.

 • Als set retards injustificats el tutor posarà una amonestació.

 Faltes no justificades

 • El nombre de faltes d'assistència no justificades són el còmput de les sessions de classe que l'alumnat no ha assistit.

 • En el cas de Cicles Formatius, al 15% de faltes no justificades es dóna de baixa d'ofici. Això comporta la pèrdua del dret d'assistència i de ser avaluat, a més del dret de la reserva de plaça per al curs vinent.

 • En el cas de Batxillerat, faltar un 15% de les classes en una determinada matèria suposa la pèrdua del dret a l'avaluació contínua d'aquesta matèria. En aquest cas, l'alumne té dret a fer un examen a final de curs.

 Protocol d’absentisme

 • En el cas d'ESO si als 42 períodes lectius, és a dir, cinc dies d'haver detectat el problema, persisteix la conducta absentista, s'ha de derivar el cas als serveis socials de l'Ajuntament corresponent, a fi d'establir igualment, canals de comunicació i acordar una intervenció conjunta tenint en compte l'especial dificultat de l'alumnat en aquesta franja d'edat.

 DANYS AL MATERIAL DEL CENTRE O A LES PERTINENCES D'ALTRES MEMBRES DE LA COMUNITAT EDUCATIVA

 Els alumnes que facin malbé intencionadament o per negligència les instal·lacions o el material del centre, del transport escolar o les pertinences d'altres membres de la comunitat educativa, haurà de reparar el mal causat o pagar la despesa de la reparació.

 Si al cap de tres dies no surt el culpable del fet, la despesa serà repartida entre tots els membres del grup d'alumnes implicat.

 Els alumnes implicats en robatoris hauran de restituir el que han sostret.

 Tant en un cas com en l'altre, l'actitud dels alumnes serà considerada com una falta de disciplina lleu o greu i, per tant, sancionable com a tal.

 FALTES DE DISCIPLINA

 • Davant una falta de disciplina lleu

Tots els professors poden posar una amonestació.

 Aquest curs 2012-13 es mantendrà el carnet de convivència per punts que està dins un programa informàtic. Tots els professors, en posar una amonestació, l'escriuran en aquest programa en el moment que no faciin classe després d'haver avisat a l'alumne motiu de l'amonestació. D'aquesta manera, l'equip directiu i el tutor coneixen en temps real l'estat de les incidències dels alumnes.

 Cada alumne comença el curs amb un carnet de 4 punts. El sistema és el següent:

 • Quan un alumne és amonestat, perd un punt. Ara bé, si durant dues setmanes no rep cap amonestació, aquest punt li és retornat.

 • A partir del segon punt perdut, la família rebrà un SMS informatiu.

 • Si un alumne perd els 4 punts del carnet el tutor es posarà en contacte amb la família i des de la prefectura d'estudis serà expulsat tres dies. En aquests tres dies haurà de fer els deures que el professorat li mani, i en cas de que el municipi a on resideix l'alumne disposi del programa d'educació mediacional, realitzarà tasques per la seva comunitat, (prèvia autorització dels pares o tutors legals)

 A partir del segon carnet, per cada punt perdut se li aplicarà el procediment següent: s'avisarà a la família i des de la prefectura d'estudis se li manarà que resti dos patis a l'aula de patis o podrà ser expulsat un dia que hi hagi una sortida escolar.

 A partir de les 8 amonestacions també podrà ser expulsat els dies que el centre organitzi activitats complementàries o sortides escolars.

 A les dotze amonestacions se li obrirà a l'alumne un expedient disciplinari i des de la direcció i se l'expulsarà cinc dies preventius a la resolució de l'expedient.

 •  Davant una falta greu 

L'alumne perdrà punts del seu carnet i es considerarà aplicar una expulsió des de la prefectura d'estudis.

 

Conductes greument perjudicials per a la convivència del centre

 

- Els actes d'indisciplina, injúria o ofensa greu contra els membres de la comunitat educativa i personal del transport escolar.

- La reiteració, en un mateix curs escolar, de conductes contràries a les normes de convivència.

- L'agressió greu, física o moral, contra els altres membres de la comunitat educativa i membres del transport escolar.

- La suplantació de personalitat en actes de la vida docent i la falsificació o sostracció de documents acadèmics.

- Els danys greus causats pel mal ús intencionat del material o instal·lacions del centre, del transport escolar o els béns d'altres membres de la comunitat educativa.

- Els actes injustificats que pertorbin greument el normal desenvolupament de les activitats del centre.

-Les actuacions perjudicials per a la salut i la integritat personal dels membres de la comunitat educativa, i membres del transport escolar, o la incitació a les mateixes.

- L'incompliment de les sancions imposades.

Amb l’objectiu de garantir un ús adequat del transport escolar, aquelles conductes que siguin considerades faltes greus o molt greus, respectivament, que puguin afectar a la seguretat del transport, poden tenir com a mesures correctores la suspensió temporal o la baixa definitiva en el servei de transport.

 

Per corregir aquestes conductes serà necessària la instrucció d'un expedient.