Funcions del Policia Tutor 

 

policia_tutor

La figura del policia tutor té per objectiu crear un ambient de respecte a les normes d’educació cívica, establint una relació fluïda entre el nostre institut i l’Ajuntament de Llucmajor, a través de la seva policia local.

 

Participa activament en l’entorn de la comunitat escolar establint contacte amb les institucions pròpies del nostre centre. Les activitats del policia tutor inclouen una àmplia diversitat de possibilitats, de manera que la seva intervenció davant de qualsevol incidència permetrà potenciar l’aspecte socialitzador dels menors a l’institut.

Àmbits d’actuació

- La manca d’escolarització i l’absentisme escolar

La manca d’escolarització és aquella situació en la qual un menor, en edat compresa entre 6 i 16 anys, no es troba matriculat a cap centre escolar. L’absentisme escolar és la falta injustificada d’assistència puntual o continuada a classe.

- Situacions de desemparament

Es poden donar supòsits de desemparament com menors abandonats a la via pública o fins i tot al seu domicili, en condicions no adequades per a la seva salut, i altres situacions que també aconsellen i obliguen a una actuació policial.

- Violència intraescolar o extraescolar

Per violència intraescolar o extraescolar s’han d’entendre tots aquells fets de caràcter violent amb resultat de lesions o intimidació que es produeixen a l’interior o exterior de centres docents i que poden afectar tant alumnes com professors o pares.

- Xerrades en centres escolars

A petició dels directors dels centres escolars, i després de la deguda programació, els policies tutors fan xerrades sobre les feines que duen a terme i sobre altres temes tals com prevenció de drogodependències.

- Consum o tinença d’estupefaents per menors

En aquest cas, i com que el comsum i/o la tinença d’estupefaents en espais i establiments públics, que és on aquests fets es podran detectar, cada vegada implica la incautació de la substància, sempre es remetrà la denúncia a Delegació de Govern per infracció de la Llei 1/92, de protecció de la seguretat ciutadana, juntament amb l’informe analític de la substància, realitzat pel departament de sanitat dependent de Delegació de Govern, situat actualment al Moll Vell de Palma.

- Consum de begudes alcohòliques a la via pública amb implicació de menors

L’actuació policial en aquest cas consistirà en la retirada de les begudes alcohòliques que estigui consumint el menor i el seu dipòsit en el contenidor adient més proper. Si el menor presenta evidents símptomes de trobar-se sota una forta influència de l’alcohol, es posaran els fets en coneixement dels tutors legals del menor. Segons la seva edat, l’horari i altres circumstàncies del fet, s’ha de comprovar que no s’estigui davant un cas de desemparament.