COORDINADORS DE LES DIFERENTS COMISSIONS, PROGRAMES I ÀREES

Coordinador ambiental

VASALLO CUADRADO, BERNARDO

Coordinador d'activitats complementàries i extraescolars

PULIDO FUENTES, PALOMA

Coordinador d'altres

CASTELLS AVINYÓ, VICTOR

Coordinador de biblioteca

SASTRE FONT, JAUME

Coordinador de convivència

CUEVAS GÓMEZ, URKO

SIMON ESTEVE, ROSENDO

Coordinador de la comissió de normalització lingüística

LLABRÉS LLABRÉS, MARIA ANTÒNIA

Coordinador de les tecnologies de la informació i comunicació

FIOL COLL, BARTOLOMÉ

MOLL CAMPS, ARTUR

Coordinador de prevenció de riscos professionals

PULIDO FUENTES, PALOMA

Coordinador de programes internacionals

BENNASAR BINIMELIS, MIQUEL

NICOLAU TOMÀS, ANTONIA

Coordinador de pràctiques de formació professional

NICOLAU TOMÀS, ANTONIA

Coordinador de tutors d'un mateix curs o cicle

JAUME VICH, FRANC

LLABRÉS LLABRÉS, MARIA ANTÒNIA

RIGO RIGO, MIQUELA

Coordinador del programa de reutilització de llibres de text

DEL RIO ALVARO, ENRIQUE