ERASMUS+, criteris de selecció de participants

Tipus de Beques

- 1. Projectes de mobilitat per a estudiants i personal d’educació superior (KA103):
1.1. Mobilitat per a estudiants:
1.1.1 Mobilitat per a estudis
1.1.2 Mobilitat per a formació pràctica

1.2 mobilitat per a personal
1.2.1 mobilitat per a períodes lectius (professors)
1.2.2 mobilitat per a períodes de formació (professors i No docents)

- 2. Projectes de mobilitat per a beneficiaris i personal d’EFP (KA102):
2.1 mobilitat per a beneficiaris (estudiants) per a formació pràctica
2.2 mobilitat per a personal d’EFP
2.2.1 mobilitat per a docència
2.2.2 mobilitat per a formació


Criteris de selecció de partipants

Els principis en què es basa la selecció dels participants són els següents:

Estudiants:
Quan els estudiants presenten una sol·licitud al seu centre HEI (High Edutcation Institution), aquesta du a terme la selecció dels participants en l’acció de la mobilitat. Tant la selecció dels estudiants com el procediment d’adjudicació de beques han de ser equitatius, transparents i coherents, a més d’estar documentats, i es donaran a conèixer a totes les parts implicades en el procés de selecció.
La HEI adoptarà les mesures necessàries per evitar conflictes d’interessos en relació a les persones que puguin ser convidades a participar en els organismes o processos de selecció d’estudiants.
Els criteris de selecció (resultats acadèmics del candidat, experiències de mobilitat prèvies, motivació, experiència al país de destí, és a dir, retorn al país d’origen, per exemple) es publicaran.
Quan els estudiants presenten una sol·licitud al seu centre HEI, aquest ha de portar a terme la selecció dels participants.

Personal:
El personal que participi a un projecte de mobilitat d’educació superior serà seleccionat pel seu HEI d’origen de manera equitativa i transparent. Abans de partir, haurà d’haver acordat un programa de mobilitat amb les institucions o empreses d’origen i de destí.
La selecció de professors de personal de la HEI la durà a terme la pròpia HEI. Tant la selecció com el procediment d’adjudicació de beques hauran de ser equitatius, transparents i coherents, a més d’estar documentats, i es donaran a conèixer a totes les parts implicades al procés de selecció. Els criteris de selecció (per exemple, la prioritat que es concedeixi al personal que es desplaci a l’estranger per primera vegada, la limitació del nombre d’activitats de mobilitat per membre del personal durant un període determinat, etc.) es faran públics.
La HEI adoptarà les mesures necessàries per evitar conflictes d’interès en relació a les persones que puguin ser convidades a participar als organismes o processos de selecció de persones beneficiàries.
En el cas de mobilitat de personal d’una empresa a una HEI, aquesta s’organitzarà mitjançant una invitació de la institució al membre del personal de l’empresa. La gestió de la subvenció correspondrà a la HEI de destí.

Tipus de Criteris:
- Criteris de valoració (positius)
- Criteris de menysvaloració (negatius)
- Criteris de desempat

Valoració de cada projecte.

Beques destinades a estudiants.

Beques de mobilitat per a estudis.
Destinataris:
Els estudiants inscrits en una HEI i matriculats en estudis per a la obtenció d'un títol reconegut o una altra qualificació de nivell superior reconeguda (fins al doctorat, inclòs). En cas de mobilitat per estudis, els estudiants han d'estar matriculats com a mínim en el segon any d'educació superior. Aquesta condició no s'aplica als períodes de formació pràctica.


Beques de mobilitat per a pràctiques.
Destinataris:
Estudiants del cicle formatiu superior que reuneixen els requisits per fer la formació en centres de treball i vulguin fer aquesta formació pràctica a l’estranger.


Criteris d'adjudicació per a les beques d’estudis o per a pràctiques:

- Expedient acadèmic ………………………………………........……. 40%
- Nivell d’idiomes, avaluat amb una o diverses proves ……….....……. 30%
- Valoració de les característiques personals a través de entrevistes i/o la valoració de l’equip docent i la disponibilitat d’empreses adequades per a l’especialitat i característiques de l’alumne …......
.......................................................................................................... 30%


Beques destinades al personal.

Beques de mobilitat per a períodes lectius (professors)

Destinataris:
Mobilitat del personal amb fins docents: el personal destinat a una HEI o en qualsevol organització pública o privada activa en el mercat de treball o en els àmbits de l'educació, la formació i la joventut (inclosos els doctorands empleats).

Criteris de valoració:
Haver presentat un projecte previ a la concessió de la beca que ha servit
a l’IES Llucmajor de base per a la sol·licitud de la subvenció ……..…....... 4p
Impartir docència al mateix nivell educatiu que la beca de mobilitat .....…. 4p
Tenir destinació definitiva a l’IES Llucmajor ………………………........… 2p

Criteris de menysvaloració:
Haver gaudit d'una beca per projecte de mobilitat dins els 5 anys anteriors:
Per una beca gaudida l’any anterior ………………………...... ......... -5p
Per una beca gaudida 2 anys abans ……………………………........ -4p
Per una beca gaudida 3 anys abans ……………………………........ -3p
Per una beca gaudida 4 anys abans ……………………………........ -2p
Per una beca gaudida 5 anys abans ……………………………........ -1p
Nota: si dins els 5 anys anteriors s’han gaudit de diverses beques, s’acumulen
les penalitzacions.

Criteris de desempat, a aplicar en el següent ordre:
1r Major antiguitat a l’IES Llucmajor
2n Major nivell d’anglès
3r Major nivell de coneixement de l’idioma del país de destí.
4t El sol·licitant de major edat.


Mobilitat per a períodes de formació (professors i No docents)

Destinataris:
Personal destinat a l’IES Llucmajor.

Criteris de valoració:
Haver presentat un projecte previ a la concessió de la beca que ha servit
a l’IES Llucmajor de base per a la sol·licitud de la subvenció ………..... 4p
Impartir docència al mateix nivell educatiu que la beca de mobilitat ..…. 4p
No impartir docència al nivell educatiu de la beca, però sí a altres
nivells de FP …………………………………………………………....... 2p
Docents que no imparteixen docència a FP …………………………..….. 1p
Impartir un mòdul o assignatura en llengua anglesa ....................….......... 2p
Tenir destinació definitiva a l’IES Llucmajor …………………………… 2p

Criteris de menysvaloració:
Haver gaudit d'una beca per projecte de mobilitat dins els 5 anys anteriors:
Per una beca gaudida l’any anterior ……………………………....... -5p
Per una beca gaudida 2 anys abans ……………………………....... -4p
Per una beca gaudida 3 anys abans ……………………………....... -3p
Per una beca gaudida 4 anys abans ……………………………....... -2p
Per una beca gaudida 5 anys abans ……………………………........ -1p
Nota: si dins els 5 anys anteriors s’han gaudit de diverses beques, s’acumulen
les penalitzacions.

Criteris de desempat, a aplicar en el següent ordre:
1r Major antiguitat a l’IES Llucmajor
2n Major nivell d’anglès
3r Major nivell de coneixement de l’idioma del país de destí.
4t El sol·licitant de major edat.