Optatives_Alemany

 

Alemany

 

 

Alemany és una matèria optativa que ofereix el departament de Llengües Estrangeres i que poden escollir els alumnes d'ESO i de Batxillerat

 

 

 

 

 

Aquests són alguns dels seus principals objectius:

 

-Comprendre la informació global i/o específica de missatges orals i escrits en llengua

alemanya en diverses situacions habituals de comunicació.

- Produir diferents tipus de textos escrits i missatges orals d'acord amb els continguts

assolits durant el procés d'aprenentatge.

- Desenvolupar i utilitzar estratègies d'aprenentatge autònom,elaboració de materials de

consulta(llistes de vocabulari,taules de conjugació...) i utilització de recursos didàctics

(diccionaris,llibres de consulta,materials multimèdia , pissarra interactiva,Internet...).

- Aprendre i practicar, per mig de la repetició (CD i professor) i la lectura de: paraules,

frases i textos (narratius i diàlegs), la fonètica de la llengua alemanya.

- Prendre consciencia de la importància que té el coneixement de l'alemany en Mallorca

com a mitjà per la comunicació amb els nombrosos alemanys que viuen aquí i els milers

que ens visiten durant tot l'any i com a mitjà per accedir a un lloc de feina.

 

.....................................................................................................................

 

Aquests objectius s'assoleixen a traves de diferents activitats comunicatives, escrites i

orals, realitzades a casa,com deures i dins de l'aula, en grup o de forma individual.

L'optativa Alemany a tercer d'ESO,suposa el començament de l'aprenentatge de la

llengua alemanya,com a primer d'ESO, però amb una progressió més ràpida i més

continguts de gramàtica i vocabulari. A partir de 1r d'ESO i fins segon de Batxillerat es pot fer

alemany de forma contínua.

L' interès per l'estudi de l'alemany a les BALEARS esta determinat per la importància de aquesta

llengua dins l'àmbit laboral de les Illes (turisme i servicis ) i per ser una de les llengües de

referència de la comunitat europea.

 

El professor de la signatura i cap del subdepartament d'Alemany es Amador Pérez. Si

teniu qualsevol dubte podeu demanar hi més informació personalment.