PROJECTE LINGÜÍSTIC DE L'IES LLUCMAJOR
Aprovat pel Claustre de dia 25 d'octubre de 2017 i pel Consell Escolar de dia 26 d'octubre del mateix any
 
1. INTRODUCCIÓ
 
El Projecte Lingüístic de Centre (PLC), que forma part important i inseparable del projecte Educatiu de Centre (PEC), neix de la necessitat d'ajustar i de connectar la realitat del nostre centre amb l'entorn, la llengua, la història, la cultura i la legislació pròpia de les Illes Balears.
 
L'altra funció és afavorir la coordinació entre les diferents àrees de llengua per tal d'evitar repeticions de tècniques, continguts, etc... i assegurar-ne un millor aprofitament temporal.
 
EL PLC va encaminat a la consecució de l'objectiu ineludible d'assegurar que tot l'alumnat, en acabar el període d'escolaritat obligatòria i postobligatòria, tengui el domini ORAL i ESCRIT de les dues llengües oficials (català i castellà) d'aquesta Comunitat Autònoma, així com el domini específic de cada matèria en el cas de Formació Professional.
 
EL PLC té com a referent la normativa següent:
 
- Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears (BOIB núm. 32 ext. d’1 de març). Articles 35 i 36.1. 
- Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa. 
- Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística (BOCAIB núm. 15 de 20 de maig), modificada per la Llei 1/2016, de 3 de febrer (BOIB núm. 18 de 6 de febrer). Article 17 i següents. 
- Decret 100/1990, de 29 de novembre, regulant l'ús de les llengües oficials de l'Administració de la CAIB (BOCAIB núm. 154 de 18 de desembre). 
- Ordre del conseller de Cultura, Educació i Esports, de dia 12 d'agost de 1994, sobre l'ús de la llengua catalana, pròpia de les illes Balears, com a llengua vehicular en l'ensenyament no universitari (BOCAIB núm. 105, de 27 d’agost). 
- Decret 92/1997, de 4 de juliol, que regula l’ús i l’ensenyament de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, en els centres docents no universitaris de les Illes Balears (BOCAIB núm. 89 de 17 de juliol). Article 10. 
- Ordre del conseller d’Educació Cultura i Esports, de dia 12 de maig de 1998, per la qual es regulen els usos de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a llengua d’ensenyament en els centres docents no universitaris de les Illes Balears (BOCAIB núm. 69 de 26 de maig). Articles 3, 4, 5 i 12. 
- Decret 119/2002, de 27 de setembre, pel qual s'aprova el reglament orgànic de les escoles públiques d'educació infantil, dels col·legis públics d'educació primària i dels col·legis públics d'educació infantil i primària (BOIB núm. 120 de 5 d'octubre). Article 62. 
- Decret 120/2002, de 27 de setembre, pel qual s'aprova el reglament orgànic dels instituts d'educació secundària (BOIB núm. 120 de 5 d'octubre). Article 71. 
- Decret 32/2014, de 18 de juliol, pel qual s'estableix el currículum de l'educació primària a les Illes Balears (BOIB núm. 97 de 19 de juliol), modificat pel Decret 28/2016, de 20 de maig (BOIB núm. 64 de 21 de maig). 
- Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s'estableix el currículum de l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm.73 de 16 de maig), modificat pel Decret 29/2016, de 20 de maig (BOIB núm. 64 de 21 de maig). 
- Decret 35/2015, de 15 de maig, pel qual s'estableix el currículum del batxillerat a les Illes Balears (BOIB núm. 73 de 16 de maig), modificat pel Decret 30/2016 de 20 de maig (BOIB núm. 64 de 21 de maig). 
 
2. PRINCIPIS GENERALS
 
2.1. El català és la llengua pròpia del centre. És la llengua administrativa i la llengua vehicular a utilitzar en l'activitat docent. Així mateix s'han de fer esforços perquè continuiï essent el principal vehicle de relació entre els diferents membres de la comunitat educativa.
2.2. El centre assumeix plenament l'objectiu, marcat a la LOMQUE, d'aconseguir que tot l'alumnat assoleixi un domini ple, tant oral com escrit, de les llengües catalana i castellana.
2.3. Totes les actuacions que s'adoptin per afavorir la presència i la utilització de la llengua catalana es faran d'acord amb l'objectiu de garantir la plena competència en l'ús de les dues llengües oficials a les Illes Balears. Aquestes mesures hauran de tenir sovint un caràcter de compensació per la situació de persecució històrica que va patir el català entre 1716 i 1975 i per la situació de domini en què es troba encara actualment la llengua castellana en molts àmbits de la societat (mitjans de comunicació, cinema, justícia, comerç, turisme...). No ha d'existir una educació d'esquena a la cultura pròpia de les Illes Balears.
2.4. La utilització del català com a llengua vehicular és concebuda com a component principal d'una actuació pedagògica que té un dels seus principis constitutius en el coneixement de l'entorn de Mallorca en tots els seus aspectes (geogràfic, històric, cultural, musical, natural, econòmic, jurídic, administratiu...).
2.5. Cap membre de la comunitat educativa no pot ésser discriminat per motius de la seva llengua. 
2.6. S'estableix l'objectiu d'aconseguir el consens i la implicació dels diferents membres de la comunitat educativa en l'establiment de les línies d'actuació del centre en matèria de llengües.
 
3. EL TRACTAMENT DE LA LLENGUA CATALANA:
 
3.1. COM A VERTEBRADORA DE L’ENSENYAMENT
 
3.1.1. El català ha de ser llengua vehicular i de cohesió del centre, en les relacions entre els membres de la comunitat educativa. 
3.1.2. El català ha de ser la llengua dels documents administratius (sense perjudici dels drets lingüístics reconeguts per les lleis), les gestions i comunicacions internes i externes, les relacions entre els membres de la comunitat educativa, la retolació i l’ambientació del centre. Tot plegat, seguint les indicacions dels articles 21 i 22 del Decret 92/1997, i de l’article 13.1 del Decret 100/1990. En definitiva, s’ha de fer que la llengua catalana sigui llengua vehicular i d’ús normal del centre. 
3.1.3. El fons de la biblioteca ha de tenir una presència creixent de títols en català.
3.1.4. S’ha d’utilitzar la llengua catalana a la web del centre i s’ha de potenciar, també, l’ús de programari en llengua catalana i la presència d’aquesta llengua en les xarxes virtuals, blocs, etc. del centre. S’ha de fomentar l’ús progressiu de la llengua catalana en aquests espais per part de l’alumnat. 
3.1.5. S’ha d’afavorir que la llengua catalana sigui també la llengua de comunicació i relació amb les famílies. S’han de preveure mesures per pal·liar les dificultats que pugui generar la manca de coneixements de llengua catalana (i sovint, també de llengua castellana) entre alguns pares, mares o tutors, sobretot nouvinguts. S’han de preveure així protocols de mediació lingüística de traducció i facilitació. En la mesura del possible, si es fan períodes transitoris en què es faci servir una altra llengua pont, s’ha de procurar facilitar documentació bilingüe, en català i en l’altra llengua, per possibilitar l’exposició progressiva de les famílies a la llengua catalana. 
3.1.6. La llengua catalana ha de ser també llengua d’ús normal en les activitats extraescolars i s’ha de vetlar perquè el personal que desenvolupa aquestes activitats tengui competència lingüística en les dues llengües oficials, i no només en una de les dues. 
 
3.2. COM A LLENGUA VEHICULAR I D’APRENENTATGE
 
3.2.1. El català constitueix la llengua vehicular del centre. El Pla d'Actuació Lingüística i Cultural establirà objectius concrets per a cada curs escolar i determinarà les actuacions que s'hagin de prendre per poder assolir els objectius proposats, d'acord amb la realitat del centre i les consideracions educatives pertinents en cada cas.
3.2.2. Abans del començament de cada curs els caps de cada departament didàctic informaran el professorat del seu departament dels cursos i grups que s'imparteixen en llengua catalana per tal que tot el professorat estigui assabentat. Així mateix, l'equip directiu informarà els professors de nova incorporació i als possibles substituts quina és la llengua vehicular dels grups que els ha correspost.
3.2.3. La confecció d'horaris seguirà la normativa vigent que prioritza que es pugui complir l'objectiu de continuar l'ensenyament en llengua catalana dels cursos on ja s'ha implantat anteriorment.
3.2.4. Els departaments didàctics tindran en compte la necessitat de disposar de material didàctic en català a l'hora d'adquirir material bibliogràfic, audiovisual, informàtic...
3.2.5. En les noves adquisicions per al fons de la Biblioteca i de Material Informàtic i Audiovisual del centre se seguirà el criteri d'adquirir obres en versió original i es donarà preferència a les obres catalanes quan es tracti de traduccions tenint present sempre el criteri de qualitat.
3.2.6. S'entén per assignatura impartida en llengua catalana aquella en què tant el professorat com l'alumnat treballen les quatre habilitats lingüístiques bàsiques: escoltar i llegir (comprensió oral i escrita) i parlar i escriure (expressió oral i escrita).
3.2.7. En cas que en una matèria no existeixi un llibre de text al mercat es podrà recórrer a un manual en castellà. Igualment, pel que fa al material complementari i auxiliar (catàlegs, vídeos, retalls de premsa...), en cas que no existeixi en català es podrà recórrer a material en castellà o en altres llengües.
3.2.8. Sobre l'ús lingüístic de l'alumnat (exàmens, treballs, etc.) fora de les assignatures de llengües, una vegada que s'ha creat un entorn favorable a l'ensenyament en català (llibre de text, explicacions a la pissarra, exàmens...), es 
deixarà en mans de l'alumnat la tria conscient i voluntària sobre en quina llengua vol contestar els exàmens o redactar els treballs. En aquest punt, doncs, s'aplicaran els mateixos criteris vigents a les proves de selectivitat: els exàmens es passen en català i l'alumnat escull la llengua de resposta.
 
3.3. COM A LLENGUA AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA I DE RELACIÓ.
3.3.1. La documentació que generin la gestió acadèmica i la gestió econòmica i administrativa del centre serà en llengua catalana.
3.3.2. La retolació de l'Institut utilitzarà la llengua catalana als espais del centre.
3.3.3. El centre usarà la llengua catalana en les comunicacions escrites adreçades als diferents membres de la comunitat escolar.
3.3.4. El personal d'administració i de serveis (secretaria, consergeria, biblioteca, bar,  neteja, auxiliars tècnics educatius, treballadors socials, etc.) ha de tenir coneixements de llengua catalana necessaris per al desenvolupament de les seves funcions en aquesta llengua.
3.3.5. El centre utilitzarà la llengua catalana per presentar-se en actes públics, anunciar actes culturals que organitza o en els quals participa i per adreçar-se als mitjans de comunicació.
 
4. TRACTAMENT DE LLENGÜES.
 
4.1. La  llengua és l'instrument que condiciona els altres aprenentatges.
4.2. Les diferents àrees incideixen en el desenvolupament de les habilitats lingüístiques de l'alumnat.
4.3. Per tal que l'alumnat domini les dues llengües oficials a la CAIB, els professionals docents s'hi han d'implicar i comprometre.
4.4. La llengua catalana, com a llengua vehicular, constitueix l'eix del tractament de les llengües i la base de l'adquisició de capacitats en totes les llengües curriculars.
4.5. Les assignatures de llengua catalana i llengua castellana tenen la consideració d'assignatures instrumentals bàsiques. Per aquest motiu, s'haurà de fer un esforç especial per garantir l'adequada atenció a la diversitat. A començament de cada curs escolar, els corresponents departaments didàctics podran sol.licitar que s'adoptin les mesures necessàries a aquest efecte (agrupaments flexibles per nivells de coneixements, grups de suport per a alumnes amb dificultats, etc.).
4.6. El domini oral i escrit de les llengües catalana i castellana implica la capacitat per conèixer i utilitzar els distints registres i adaptar-los a diferents situacions. Pel que fa a la llengua catalana s'afavorirà el coneixement dels registres literaris i formals així com de les formes pròpies del català de Mallorca.
4.7. Les llengües estrangeres que s'ensenyen al centre són: l'anglès, l'alemany i el francès. Els alumnes podran triar entre l'anglès, el francès i l'alemany com a primeres llengües estrangeres, i tindran la possibilitat d'estudiar el francès, l'anglès o l'alemany com a assignatures optatives.
4.8. Tots els departaments de llengües del centre (català, castellà, anglès, francès, alemany, llatí i grec) es coordinaran en relació als elements coincidents del currículum: terminologia, criteris d'avaluació, continguts comuns, metodologies d'ensenyament...
 
La llengua catalana serà la llengua vehicular de l'activitat docent tant a ESO, a BATXILLERAT i a  FORMACIÓ PROFESSIONAL.